Generalforsamling 2013

Referat for EbeltoftS.nets årlige generalforsamling 2013.

Formanden bød velkommen.

Generalforsamlingen valgte traditionen tro, Arne Nielsen som dirigent

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse i tide på foreningens hjemmeside.

Der var ikke behov for valg af stemmetællere, da der ikke forelå indkomne forslag.

Charlotte Holst blev valgt som referent.

Formandens beretning
Kasseren
Det har været et år præget af en kæmpe stor indsats af vor nye kasserer, med en ordentlig oprydning i medlemslisterne og indkøring af nyt bogføringssystem.  Vi føler at der er kommet langt mere overblik og meget mere greb om medlemmerne.  Mange ting i forbindelse betalinger, og indmeldelser går langt hurtigere og meget lettere for det samarbejde der er mellem teknikkere og kasserer.  Vi kan trygt sige, at vor kasserer har et rigtigt godt greb om både økonomien og vore brugere

Fiberen i Skelhøjemasten
Vi fik også glæden af at kunne se færdiggørelse af etablering af fiber forbindelsen til Skelhøjemasten og med det også opsætning af nyt grej i masten. Det var en større operation som forløb henover forår og sommer.  Endnu en stor indsats fra vore teknikere og medhjælpere.  I den forbindelse er der også blevet delt nyt grej ud til de brugere som havde grej af ældre dato. Det har været en langvarig proces som har båret præg af tæt samarbejde mellem den administrative del af bestyrelsen samt den tekniske.

I.P. Telefoni
Vi har indgået et godt samarbejde omkring IP-telefoni med Evercall, som udbyder denne service. EbeltoftS.net har ingen intentioner om at træde ind i denne del af branchen, og har derfor indledt et samarbejde med en udbyder som vi tør stå inde for, når det gælder til kvalitet, support og troværdighed. Linket kan findes på vor hjemmeside (ebelnet.dk) under punktet IP-telefoni.

Udstyr
Efter vi fik Fiber i Knebel, er nyt udstyr som gør brugeren i stand til at drage nytte af den meget højere hastighed sat op i masten, samt nyt udstyr der sender til Vrinners så man også der får glæde af den hurtige forbindelse.  I den forbindelse er der blevet omdelt nyt brugerudstyr til alle brugere området.

Knudepunkter:
Der er etableret 3 nye knudepunkter, et på Hortensiavej, et lille knudepunkt på Holme Strand, og et på klubhuset i Ebeltoft Skudehavn samt på Sagavej i Boeslum.
Der er renoveret knudepunkter i Hyllested, Fuglslev og Hummervej.

Kampagne
I forbindelse med at vi fik etableret fiberforbindelse til Knebel, og opgradering af Vrinners masten også, lavede vi en kampagne med uddeling af brochurer til diverse butikker i området, samt opsætning af plakater. Denne kampagne gav brugeren 3 måneders gratis net for hver nabo, han fik tilmeldt nettet.  Det var et forsøg for at se om det ville gøre en forskel at gå ud med sådanne tilbud, men vi kan se at det ikke er det der skal til for at nye brugere.  De kommer ganske af sig selv, når snakken om hurtigt og stabilt net går.

Sponsor støtte
Da bestyrelsen i EbeltoftS.net ser vigtigheden af at kunne gøre reklame og samtidig styrke det lokale sportsforenings liv, har vi via sponsorat fået Ebeltofts.net navnet på trøjerne af Ebeltoft håndboldsdrengehold. Vi er et lokalt net, og det vil vi gerne signalere udadtil.

Nyhedsmail
Vi har som en ekstra service overfor vore brugere investeret i et Nyhedsmail-system som fungerer via database der er forbundet til hjemmesiden hvor man melder sig på, som foruden at sikre at det kun er vore medlemmer der melder sig på nyhedsmailen, også afværger risikoen for at medlemmernes e-mail adresser havner i diverse spamrobotters arme. Vi måtte erkende at blot en enkelt med virus eller en såkaldt e-worm på sin pc, ville kunne videre distribuere alle adresser på tilmeldte brugere videre.  Dette tog vi konsekvensen af, og har nu installeret et system der forhindrer sådant.  Det har dog krævet at hver enkelt tilmeldte skulle gen-tilmelde sig med navn, adresse og bruger-nr.

Fiberproblemer
Vi har gennem året (startende året før) haft problemer med fiberen på VUC, og de brugere der har været koblet på VUC senderen har oplevet ustabilt net, desværre.  Vi prøvede – mange, rigtigt mange – forskellige ting, også ad flere omgange kontakt med vor leverandør som efter diverse testes afviste at problemet lå hos dem, eller det grej af deres som styrer fiberen.  Det gjorde at vi udskiftede vor server, og stort set alt grej der overhovedet havde forbindelse med VUC senderen. Lige lidt hjalp det til vor store frustration.
Vore teknikere har brugt ikke bare mange timer på det, men rigtigt mange timer. Til gengæld kan vi så konkludere at vi i hvert fald er helt up-to-date med vort grej der har forbindelse med VUC.
Til sidst var vi 110% overbeviste om at fejlen måtte ligge hos vor leverandør, fordi ALT andet var prøvet, og da vi kontaktede dem endnu engang og i den forbindelse fik ny supporter involveret, gik der kun relativ kort tid til de kunne konstatere at fejlen vitterligt VAR på deres grej.  De installerede omgående nyt grej, og siden har nettet kørt upåklageligt, til vor (og vore brugeres) store lettelse.

Vores logningsserver er oppe at køre på fuldt skrald, og vi må konstatere at der er logges cirka 2GB om dagen, og det fortæller os at vore brugere er ganske aktive og bestemt ikke ligger på den lade side.

Vi har givet vore brevhoveder på alle dokumenter en tiltrængt ansigtsløftning, så de alle har vort nye logo på.

Alt i alt har det været et år præget af oprydning, fremgang samt høj aktivitet og jeg føler som formand at bestyrelsen med sin store indsats har lagt et fundament som vil gøre os i stand til at varetage brugernes bedste interesser, – også i årene som kommer.

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning.

 

Fremlæggelse af årsregnskab.
Revisor Arne Nielsen fremlagde årsregnskabet, og konkluderede at EbeltoftS.net i 2012 fulgte hans henstilling, om at få brugt en hel del flere midler end året før, på at renovere og udbygge nettet, samt udskifte brugergrej.

EbeltoftS.nets økonomi er særdeles tilfredsstillende, der er godt greb om betalingen fra vore medlemmer, og kasseren har en fast hånd om økonomien på alle punkter, som blandt andet også handler om et utroligt godt samarbejde mellem kasserer og teknikere.

Generalforsamlingen godkendte årsregnskabet.

Fremlæggelse af budget for 2013.
Kasseren fremlagde budgettet, som bar præg af yderlige opgradering af ældre knudepunkter, og etablering af nye.

Generalforsamlingen godkendte budgettet.

Fastsættelse af kontingent, sponsorater m.m.
Formanden fastslog at EbeltoftS.net står ved de 100 kr i kontingent som foreningen har haft siden den blev startet. Vi har ikke behov for at indføre medlemskontingent.
EbeltoftS.net fortsætter med at sponsere visse lokale initiativers netadgang f.eks. egnsarkivet i Knebel, og kulturhuset i Ebeltoft. – Og sportsliv i form af håndboldklubbens ungdomsspillere med tilskud til spillerdragter, mod at vi har vort logo på deres trøjer foran og bagpå.

Generalforsamlingen godkendte det uændrede kontingent beløb, og sponsoraterne.

Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.

Valg til bestyrelsen.
På valg var Ellen Bidstrup, Thomas Helligsø og Ingolf Skipper som alle stillede op til genvalg, og alle 3 blev valgt.

Valg af revisor:
Bestyrelsen indstillede traditionen tro Arne Nielsen som revisor, da vi har et særdeles godt samarbejde med Arne, som kender vort regnskab, foreningen og forretningsgangen til bunds, og som altid leverer et yderst tilfredsstillende stykke arbejde.

Eventuelt.
Der blev foreslået at sætte om Annonce i Ebeltoft folketidende ved højtider for at gøre opmærksomme på os selv, og i fremtiden ved indkaldelse til generalforsamling. Men selvfølgelig først når vi har fået opdateret grejet på alle knudepunkter.

Vi mangler frivillige, og det blev foreslået at vi lavede en annonce kampagne.