Generalforsamling 2014

Formanden bød velkommen.

Generalforsamlingen valgte Arne Nielsen som dirigent

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse i tide på foreningens hjemmeside.

Der blev valgt 2 stemmetællere.

Charlotte Holst blev valgt som referent.

Formandens beretning

Kasseren:
Indbetalingerne fra medlemmerne er meget stabile og kommer for størstedelens vedkomne til tiden. Dette er en stor lettelse for Kasseren og gøre arbejdet meget lettere. Vi imødegår udviklingen med at sende fakturaer ud på e-mail, for at spare foreningen for en relativ høj udskrivning i porto og tryk. Så det er vigtigt at medlemmerne husker at oplyse kasseren om deres e-mail adresse, så fakturaen bliver sendt det rette sted hen. Medlemmerne bedes melde når de får ny e-mail adresse.

Medlemstallet er støt stigende. Vi har taget en beslutning om at vi ikke laver kampagner for at hverve medlemmer. Vi kan se at vi uden at reklamere videre har en støt tilgang, som vi kan håndtere, og det ønsker vi at blive ved med at kunne, så ingen bliver stressede.

Renovering:
Vi startede før nytår med at renovere Femmøller knudepunktet, og det er en igangværende proces. Derudover har vi renoveret knudepunkterne på Thorupsbakke 17 i Handrup og på Rodsøvej i Egsmark.
Under det store tordenvejr røg 5 af vore knudepunkter, og de blev renoveret i tiden derefter. Der var desforuden en hel del brugere som havde fået beskadiget deres grej, og det blev også udskiftet hurtigst muligt derefter.

Knudepunkter:
Nyt knudepunkt etableret på Asmandvej , og nyt knudepunkt på Sagavej i Boeslum Strand.

Teknik: Vore teknikkere afprøver løbende nyt udstyr som kommer på markedet. Især udstyr som kan sende længere og med større hastighed, er vi opmærksomme på at prøve af.
Vi kører også test af hardware i form af ny router til beskyttelse mod spam og virus.

Tilbageblik og et lille blik frem: Udviklingen i vores netværk over en periode på 4 år:
• I 2010 havde ebeltofts.net én fiberforbindelse, Nørreport 2 i Ebeltoft og den var på 50 Mbps. Nu har vi 3 hovedknudepunkter som opgraderes i maj 2014 blive opgraderet til 500 Mbps hver. (på er de lige blevet opgraderes til 200Mbps hver).
Det vil sige at hastigheden er steget fra én fiberindgang på 50 Mbps til tre fiberindgange på hver 500 Mbps (i alt en kapacitet på1500) indenfor fire år. (det er en forøgelse på 30 gange) Ebeltofts.net har derfor sikret sig at have nok kapacitet/hastighed på netværket til at imødegå udviklingen.

Erhvervsstyrelsen:
Erhvervsstyrelsen afholder en gang årligt en høring vedrørende ændringer til ‘Telestatistik 2013′ samt for ’Økonomiske nøgletal for telebranchen 2013’, EbeltoftS.net deltager som det eneste af egnsnettene her på Djursland. Det er et møde hvor vi hører de sidste nye regulativer fra EU og fra Erhvervsstyrelsen, som baserer sig på en større omgang spørgeskemaer som alle netudbydere skal udfylde en gang årligt.

Administration:
Næstformanden har haft travlt med at give vore mast-kontrakter en tiltrængt ansigtsløftning.

Medlemmer:
Vi har i årsbrevet bedt om hjælp, og der er nogle få der har reageret og vi arbejder på at få dem inddraget i det tekniske.

Sponsor støtte
Da bestyrelsen i EbeltoftS.net stadigvæk ser vigtigheden af at kunne gøre reklame , og samtidig styrke det lokale sportsforenings liv kontinuerligt, fortsætter vi vort sponsorat i håndboldklubben mod reklame på trøjerne. Forenings støtte: Vi har også besluttet at gøre en indsats for at støtte op om de lokale foreninger og sportshaller, og det gør vi ved at have åbnet op for at lokale foreninger/sportshaller kan søge om gratis net i de områder hvor vi dækker. Dette gør vi selvfølgelig mod at vi får vort logo hængt op i foreningslokalerne.
Vi leverer indtil videre gratis net til Kulturministeriet, Egnsarkivet i Knebel, Knebel Hallen og Dråby Forsamlingshus.

Formandens tanke

Alt i alt har det været et år præget af renovering af knudepunkter, og udvikling og test af teknik – og generel fremgang, og jeg føler som formand at bestyrelsen med sin store indsats har stabiliseret fundamentet som vil gøre os i stand til at varetage brugernes bedste interesser, – også i årene som kommer.

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning.

Fremlæggelse af årsregnskab.

Revisor Arne Nielsen fremlagde årsregnskabet og konkluderede at Ebeltofts.net er en sund forening der har formået at skabe en økonomi, som gør det muligt kontinuerligt at både udbygge og opgradere grej både til infrastrukturen og til medlemmer, og samtidig kunne imødegå større uforudsete udgifter ved f.eks. stormskader.
Generalforsamlingen godkendte årsregnskabet

Fremlæggelse af budget for 2013
Budget, som afspejler opgraderingen af vore 3 fiber tilslutningspunkter til 500mb pr. punkt. Handlingsplanen er at opgradere og udskifte grej.
Generalforsamlingen godkendte budgettet.

 

Fastsættelse af kontingent, sponsorater m.m.
Formanden fastslog at EbeltoftS.net står ved de 100,- kr. i kontingent som foreningen har haft siden den blev startet. Vi har ikke behov for at indføre medlemskontingent. EbeltoftS.net fortsætter med at sponsere visse lokale initiativers netadgang f.eks. egnsarkivet i Knebel, kulturhuset i Ebeltoft, sportshallen i Knebel og Dråby forsamlingshus. Sportsliv i form af håndboldklubbens ungdomsspillere med tilskud til spillerdragter, mod at vi har vort logo på deres trøjer foran og bagpå.
Generalforsamlingen godkendte det uændrede kontingent beløb, og sponsoraterne.

 

Behandling af indkomne forslag.
Følgende indsendte forslag fra et medlem var til afstemning:
Forslag til EbeltoftS.net generalforsamling den 27. februar 2014
Foreningen har heldigvis en god økonomi og aktiver på ca. 500.000 kr (budget 2013).

Foreningen skal sikre, at der til enhver tid er økonomi til planlagte aktiviteter inden for foreningens formål, samt kapital til uforudsete hændelser, men det er dog ikke foreningens formål at opspare størst mulig kapital, så derfor foreslås følgende:
• På generalforsamlingen fastsættes, ud fra bla. planlagte aktiviteter for kommende år, et maksimum for opsparet kapital.
• Såfremt budgettet for kommende år væsentligt vil resultere i overskridelse af dette maksimum, reduceres kontingentet eller der tilbagebetales en engangsbonus til medlemmerne.
Ovennævnte indarbejdes i vedtægternes §5h punkt 5 og §8.

Bestyrelsen kunne ikke bakke op om forslaget, da vi bliver nødt til at have en vis buffer for at kunne imødegå uforudsete udgifter, som f.eks. stormskader på master og grej som vi i den grad stiftede bekendtskab med i efteråret. Derudover skal vi have økonomi til at udbygge og opgradere og vedligeholde nettet, – en ikke helt billig ting, hvis vi skal kunne følge med udviklingen.
Revisoren konkluderede at vi med den frekvens vi har på udskiftning af brugergrej for at kunne følge med rent hastighedsmæssigt rundt om på vore knudepunkter, ikke har ”samlet” for meget, og at vi ikke bør sætte den sunde økonomi vi har, over styr.

Forslaget blev nedstemt

 

Valg til bestyrelsen
På valg var Carsten Grønfeldt og Charlotte Holst som begge stillede op til genvalg, og begge blev valgt.

 

Valg af revisor
Bestyrelsen indstillede traditionen tro Arne Nielsen fra revisionsfirmaet Kvist & Jensen A/S som revisor, da vi har et særdeles godt samarbejde med Arne, som kender vort regnskab, foreningen og forretningsgangen til bunds, og som altid leverer et yderst tilfredsstillende stykke arbejde.

Generalforsamlingen godkendte indstillingen af Arne som revisor.

Eventuelt
Opklarende spørgsmål fra deltagerne vedrørende netbyggeri, og regler for opsigelse/tilbagebetaling af nedskrevet indskud.