Generalforsamling 2015

Formanden bød velkommen.

Generalforsamlingen valgte Arne Nielsen som dirigent

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse i tide på foreningens hjemmeside.

Stemmetællere: Generalforsamlingen var enige om at det skulle gøres hvis der var behov for personlig afstemning.

Charlotte Holst blev valgt som referent.

Formandens beretning

Vedtægter
Det har været et år hvor vi har haft fokus på at gennemgå foreningens vedtægter, få lavet forslag til vedtægtsændringer så vi kan få dem opdateret, så de er tidsvarende.  

Hjemmeside
Vor hjemmeside er blevet responsive, det vil sige at hjemmesiden skalerer sig alt efter hvilken skærm-enhed man ser den på, især på mobil er det en fordel. 

Kontrakter
Aftale opdateringer med diverse knudepunkter, og en opdateret model af knudepunkts kontrakter er undervejs.  

Samarbejde med kommunen
Vi har været til møde hos Borgmesteren omkring udrulning af bredbånd i landområder, og har fået en fin dialog omkring ansøgninger af nye knudepunkter. Kommunen ved, at hvis alle i Ebeltoft og Mols området skal have mulighed for bredbånd, skal EbeltoftS.net indover.

Teknik
Diverse knudepunkter er blevet opdateret, blandt andet Dråby, Holme Strand, Femmøller var tiltrængt. Nyt knudepunkt på Panelvej.

Vi har etableret en mast i Bogense. 

Vore 3 hovedknudepunkter fik opgraderet hastigheden til 500Mb, hvert. Mange steder betyder det at vi har væsentligt forbedret hastighederne, når grejet bliver opgraderet.

Skelhøje har fået opgraderet udstyret endnu engang.

Vores nedetid er meget lav, oftest er det brugernes eget udstyr (især deres trådløse routere) der er årsag til nedetid hos brugeren. Her er det vigtigt at brugerne gennemgår Tjeklisten som vi har sendt ud med nyhedsbrevet – inden de ringer til supporten.

Formandens tak
Formanden takkede bestyrelsen for et godt og frugtbart samarbejde i året som er gået. 

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning.

Fremlæggelse af årsregnskab.
Fremlæggelse af Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

Fremlæggelse af budget for 2013
Fremlæggelse af Budget/handlingsplan for det kommende år blev godkendt uden kommentarer.

 

Fastsættelse af kontingent, sponsorater m.m.
Kontingentet holdes på de kr. 100 kr. for private medlemmer.

Foreningen og generalforsamlingen ønsker at erhvervsmedlemskaber ikke er at regne med i den årlige fastsættelse af kontingent, men bliver vurderet og fastsat enkeltvis af bestyrelsen.

Generalforsamlingen godkendte det uændrede kontingent beløb, og sponsoraterne.

 

Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen fremsatte følgende punkter til afstemning af forslag til ændring i vedtægterne.

Ændringerne vedrørende:
Punkt 1. vedtaget med 9 stemmer.
Punkt 2. vedtaget med 9 stemmer.
Punkt 4. flyttes,  og punkt 4 punkt b  – vedtaget med 9 stemmer.
Punkt 4. tilføjes punkt e: –  misbrug medfører ..osv.   – vedtaget med 9 stemmer.
Punkt 9. tilføjes – Vedtaget med 9 stemmer.
Punkt 7. – stemmer imod  – vedtaget med 9 stemmer.
Punkt 8. økonomi  – abonnementer erstattes med medlemmer. Vedtaget med 9 stemmer.
Punkt 9. foreningens opløsning – vedtaget med 9 stemmer.

Der var flertal for forslagene.
Den endelige afstemning gik videre til den Ekstraordinære generalforsamling, med start kl. 20.30 samme aften, da der ikke var det nødvendige antal medlemmer tilstede for at kunne vedtage vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling.

Valg til bestyrelsen
Ellen, Thomas og Ingolf  –  stod til valg, og ønskede alle genvalg.  De blev alle 3 genvalgt.

Gisela valgt til suppleant
Valg af revisor
Bestyrelsen indstillede traditionen tro Arne Nielsen fra revisionsfirmaet Kvist & Jensen A/S som revisor, da vi har et særdeles godt samarbejde med Arne, som kender vort regnskab, foreningen og forretningsgangen til bunds, og som altid leverer et yderst tilfredsstillende stykke arbejde.

Generalforsamlingen godkendte indstillingen af Arne som revisor.

Eventuelt
Ingen punkter