Generalforsamling 2017

Formanden bød velkommen.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse i tide på foreningens hjemmeside.

Der var ikke behov for stemmetællere.

Charlotte Holst blev valgt som referent.

Formandens beretning

Kasseren:
Vor dygtige og trofaste kasserer Ellen Bidstrup, har desværre ønsket at trække sig fra posten. Bestyrelsen vil gerne sige Ellen tak for en overordentlig stor indsats gennem årene, blandt andet med fra starten af at få kørt et nyt regnskabssystem op, få fuldstændigt greb om alle medlemmer, og i det hele taget have et super
overblik over bogføring, medlemsbetalinger og udgifter.Vi har været utroligt priviligeret som forening ved at have en så dygtig kasserer.

Vi er rigtigt heldige at have fundet en god afløser for Ellen, og det er Gisela som er vor trofaste suppleant gennem mange år, der har påtaget sig den store rolle som vor ny kasserer. Ellen har siden efteråret haft travlt med at sætte Gisela ind i regnskaberne og måden de bliver ført på.

Ansøgninger til opsætning af master::
EbeltoftS.net ansøgte i 2015 kommunen om masteplacering i Elsegård, men fik afslag fra kommunen i foråret 2016.

Vi fik en godkendelse af masteplacering på Helgenæs fra kommunen. Godkendelsen af masteplaceringen fik 2 sommerhus ejere som vil kunne se toppen af masten bag skoven fra deres baghave, til at anke godkendelsen, og anken er nu strandet hos Naturstyrelsen som har haft så travlt med udflytning fra København så vi venter på 9 måned på at få et svar. Vi blev efter 6 mdr. (da vi selv kontaktede
Naturstyrelsen) bedt om at sende eventuelle bemærkninger ind, hvilket vi prompte gjorde. Siden har vi intet hørt, på trods af at vi jævnligt rykker for svar.

Teknik:
Renovering af VUC startede i december og blev først færdig først i februar. Serverrummet er flyttet og der er blevet boret gennem alle etager så der kunne trækkes kabler op til masten.
Der er etableret nyt grej både i serverrum og i masten.

Vi eksperimenterer løbende med nyt udstyr og nye producenter for fortsat at kunne tilbyde medlemmerne hurtigere net og har opgraderet knudepunkter ved blandt andet Tigervej. Der bliver åbnet for hastigheden på alle de knudepunkter vi renoverer i upload og download, og efterhånden som brugergrejet skiftes ud, vil medlemmerne kunne mærke betydelig forskel til det bedre på hastighederne.

Startede i vinteren 2016 på løbende udarbejdelse af et systematisk vedligeholdelse system omkring dokumentation af knudepunkter, udstyr og IP-planer. Vi laver i øjeblikket tests med lukkede frekvenser og det ser lovende ud, indtil videre.

Netværksmøde:
EbeltoftS.net var vært for et netværksmøde hvor vi indbød de forskellige egnsnet på Djursland, på Hotel Ebeltoft Strand tirsdag den 17.maj 2016.

Det var et meget positivt møde hvor Egnsnettene udvekslede erfaringer både på den administrative side og på den tekniske side. Alle var enige om at egnsnettene så vidt muligt bør mødes en gang eller 2 om året. Både for at samarbejde over ”grænserne” og trække på hinandens erfaringer, men også for at se om der kan være punkter hvor det giver mening at være fælles om nogle ting. Det kan for eksempel være når der skal forhandles forsikringer, eller ved klatrekurser o.l.

Erhvervsstyrelsen:
Erhvervsstyrelsen afholder en gang årligt en høring vedrørende ændringer til ‘Telestatistik 2013′ samt for ’Økonomiske nøgletal for telebranchen 2013’, EbeltoftS.net deltager som det eneste af egnsnettene her på Djursland. Det er et møde hvor vi hører de sidste nye regulativer fra EU og fra Erhvervsstyrelsen, som baserer sig på en større omgang spørgeskemaer som alle netudbydere skal udfylde en gang årligt.

Facebook:
Vi er kommet på Facebook, hvor vi har fået lavet en side for EbeltoftS.net. Der skriver vi opdateringer omkring nedbrud og planlagt arbejde. Nyheder og øjebliksbilleder af hvad vi arbejder med.

Bestyrelsen:
Jeg vil gerne takke bestyrelsen for et rigtigt godt samarbejde, og for at vi er kommet igennem vort 14. år med en vedvarende positiv udvikling, og i et tempo som vi kan følge med i og forsvare over for vore medlemmer. Vi er heldige at have en bestyrelse hvor vi supplerer hinanden ganske fortrinligt. Tak for jeres store indsats.

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning.

Fremlæggelse af årsregnskab.
Generalforsamlingen godkendte årsregnskabet

Fremlæggelse af budget for 2017
Generalforsamlingen godkendte budgettet.

Fastsættelse af kontingent, sponsorater m.m.
Fastholdelse af kontingent 100 kr enstemmigt vedtaget.
Sponsorater, enstemmigt vedtaget.

Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.

Valg til bestyrelsen
På valg var Ingolf Skipper og Thomas Helligsø som begge stillede op til genvalg, og begge blev valgt.
Gisela Nielsen blev valgt ind i bestyrelsen.

Henning Carlsen blev valgt til suppleant.

Valg af revisor
Bestyrelsen indstillede traditionen tro Arne Nielsen fra revisions firmaet Kvist & Jensen A/S som revisor, da vi har et særdeles godt samarbejde med Arne, som kender vort regnskab, foreningen og forretningsgangen til bunds, og som altid leverer et yderst tilfredsstillende stykke arbejde.

Generalforsamlingen godkendte indstillingen af Kvist & Jensen A/S.

Eventuelt
Der blev talt om nyt grej, og demonstreret det grej vi sætter op i masterne i øjeblikket, og hastigheder på nettet nu og fremover.

Afslutning
Dirigenten sluttede generalforsamlingen af med at takke for god ro og orden.