Generalforsamling 2018

Formanden bød velkommen.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse i tide på foreningens hjemmeside.

Thomas Helligsøe blev valgt til dirigent.

Der var ikke behov for stemmetællere.

Charlotte Holst blev valgt som referent.

Formandens beretning

Kasseren
Gisela er kommet igennem det første år som kasserer med flyvende faner, godt ført på vej af vor gamle kasserer, Ellen Bidstrup. Det er godt klaret, for der ER vitterligt en hel del at holde rede på, og vi er i Bestyrelsen meget taknemmelige for at Gisela samlede handsken op, og kastede sig ud i hvervet med krum hals.

 Ansøgninger til opsætning af master
Vor godkendelse af masteplacering på Helgenæs fra kommunen i 2015/2016, blev anket til Naturstyrelsen af 2 sommerhusejere, og Naturstyrelsen gav svar efter næsten 2 års ventetid. Masten måtte ikke sættes op, og derfor vil Ebeltofts.net desværre ikke kunne udbygge forbindelsen på Helgenæs. Ankestyrelsen har med andre ord, annulleret Kommunens godkendelse.
Teknikken
Vi er just blevet færdige med en større renovering af Skelhøjemasten.

Vi eksperimenterer løbende med nyt udstyr og nye producenter for fortsat at kunne tilbyde medlemmerne hurtigere net og har opgraderet knudepunkter ved blandt andet Tigervej. Der bliver åbnet for hastigheden på alle de knudepunkter vi renoverer i upload og download, og efterhånden som brugergrejet skiftes ud, vil medlemmerne kunne mærke betydelig forskel til det bedre på hastighederne.

Vi opgraderer løbende vore knudepunkter og brugergrej. Det er igennem årene blevet til en del udskiftninger, men især også langt højere hastigheder ude hos brugerne.  Test hos en af vore nye brugere viste 99mb i download og 84mb i upload. Vi er stolte af det resultat, fordi det viser med alt tydelighed at vi er fuldt ud i stand til at matche fiberen.

Netværksmøde
EbeltoftS.net har sammen med andre af nettene på Djursland haft en del møder sammen med Syddjurs og Norddjurs kommune, omkring problematikken i at der ikke kommer til at blive rullet fiber ud og hele Djursland.  Det bekymrer kommunerne, som godt er klar over at hvis alle skal kunne få bredbånd, er nettene dem der kan levere helt derude hvor der ikke kommer fiber.  Vi har et super godt samarbejde med kommunen som er meget velvilligt indstillet over for nettene.

Nyt medlemsskab
EbeltoftS.net er blevet medlem af ”Wireless Broadband Work Group”, som er en samling af udbydere af trådløst bredbånd.  Vi prøver med dette medlemskab at få råbt politikerne op omkring nødvendigheden af trådløse net, hvor fiberen ikke bliver rullet ud.  Nødvendigheden af, at udbydere af trådløse net kan få egen frekvens, så der bliver færre forstyrreler.

Deltagelse i Branchemøde om Telestatistik
Vi deltager hvert år 2 gange om året ved Telestyrelsens Branchemøde, hvor vi møder alle udbydere af bredbånd. På denne måde holder foreningen sig opdateret omkring strømninger fra det politiske af, samt fra de ”store” spillere (TDC, Telia o.s.v.).

Facebook
Vores Facebook side, får stille og roligt flere ”følgere”, og flere af vore brugere er begyndt at give deres besyv med, både hvis der er signal problemer, men også med lidt kommentarer generelt. Det er dejligt.  Vi skriver opdateringer omkring nedbrud og planlagt arbejde, nyheder og øjebliksbilleder af hvad vi arbejder med.

Bestyrelsen
Jeg vil gerne takke bestyrelsen for et rigtigt godt samarbejde, for tålmodighed og for deres kæmpe store indsats. at Vi er kommet igennem vort 15. år og på trods af fiberudrulningen – still going strong, og det i et tempo som vi kan følge med i og forsvare over for vore medlemmer.  Jeg vil gerne rose bestyrelsens ildhu og vedvarende indstats, – en bestyrelse som jo også rummer vor support og netbyggere.

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning.

Fremlæggelse af årsregnskab.
Generalforsamlingen godkendte årsregnskabet

Fremlæggelse af budget for 2018
Generalforsamlingen godkendte budgettet.

Fastsættelse af kontingent, sponsorater m.m.
Fastholdelse af kontingent 100 kr enstemmigt vedtaget.
Sponsorater, enstemmigt vedtaget.

Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.

Valg til bestyrelsen
På valg var Carsten Grønfeldt og Charlotte Holst som begge stillede op til genvalg, og begge blev valgt.
Henning Carlsen blev genvalgt til suppleant.

Valg af revisor
Bestyrelsen indstillede traditionen tro Arne Nielsen fra revisions firmaet Kvist & Jensen A/S som revisor, da vi har et særdeles godt samarbejde med Arne, som kender vort regnskab, foreningen og forretningsgangen til bunds, og som altid leverer et yderst tilfredsstillende stykke arbejde.

Generalforsamlingen godkendte indstillingen af Kvist & Jensen A/S.

Eventuelt
Der var ikke noget til eventuelt

Afslutning
Dirigenten sluttede generalforsamlingen af med at takke for god ro og orden.